THEY HAD A QUESTION... VIŅIEM BIJA JAUTĀJUMS...


Here are some feedback from people who ordered their paintings

Te būs dažas atsauksmes no cilvēkiem, kas pasūtīja savus gleznojumus

                              VINETA, Rīga, Latvia

I had a blessing to receive answer to my question in this magic way. So beautiful, so real, so unique. Thanks to Univeerse for this gift and people through who this magic came to me. When I formed my question I was very serious and answer was amazing. And all of that just by knowing my name and... question! I recommend this opportunity to everyone. 


Man bija tā laime saņemt atbildi uz savu jautājumu šajā maģiskajā veidā. Tik skaisti, tik patiesi un unikāli. Pateicos Visumam par šādu dāvanu un cilvēkiem, caur kuriem tā pie manis nonāca. Jautājuma formulēšanai piegāju gana nopietni, un atbilde bija satriecoša. Un tas viss zinot tikai manu vārdu un ... jautājumu! No sirds iesaku izmantot šo iespēju. 

                                   LĪGA, Ikšķile, Latvia

In the first moment when I received painting tears of happiness. That was so beautiful, so much love and wisdom. I was so surprised about explanation. Artist knew only my name and question. How is possible to describe what was in my past and where I am going now? I got confirmation to my mission. With knowledge, energy what I have inside of me, I can help people. I am so grateful for chance to look deeper in myself through other view. 


Pirmajā brīdī, saņemot gleznu, sāka birt laimes asaras no tās skaistuma, spēka, mīlestības un vieduma. Pārsteidza skaidrojums. Bija zināms tikai mans vārds un jautājums. Kā tik precīzi var aprakstīt to, kas ar mani noticis um kur es tagad eju?Saņēmu apstiptināmumu savai misijai. Ar zināšanām, enerģiju, kas ir manī, es varu palīdzēt cilvēkiem. Esmu ļoti pateicīga par iespēju ielūkoties sevī caur citu prizmu. 


                               EGIJA, Rīga, Latvia

Liels paldies par tik precīzo un patieso manas Dvēseles gleznu. Es saņēmu apstiprinājumu savai iekšējai būtībai. Tas man deva lielāku pārliecibu par sevi, savu ceļu un sevis pieņemšanu. Sniegtais gleznas simboliskais skaidrojums man lika sajust un paskatiities uz sevi kā no malas. Paldies māksliniekam Henrikam!


Big thanks for this accurate and true Soulaura painting. I received comfirmation to my innner essence. I got bigger confidence about myself, my path and self acceptance. Symbolic explanation let me feel and see myself like from the edge. 

Thanks  to artist Henric!